طراحی سایت در شرکت طراحی سایت مبنا
طراحی سایت هدف نیست، ارتقا تجارت هدف است

اعتبار سنجی اسناد XML

در این قسمت از آموزش XML می خواهیم اعتبار سنجی اسناد XML را توضیح دهیم .
یک سند مرتب و ساختار یافته XML ، سندی است که دارای Syntax صحیح این زبان باشد . توجه داشته باشید که اسناد xml باید دارای یک تگ مادر باشند که سایرتگ های فایل ، درون آن تعریف شوند همچنین تمامی تگ های XML باید دارای تگ انتهایی باشند ، به جز تگ Declration . توجه داشته باشید که تگ های XML به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس اند و تگ های XML باید به ترتیب صحیح و درست قرار گیرند . مقادیر خواص تگ های XML حتما باید بین دو علامت " " یا ' ' قرار بگیرند .

دستور زیر یک سند مرتب XML را نشان می دهد.

<note>
  <to>Hamed</to>
  <from>Ali</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

یک سند مرتب XML علاوه بر اینکه دارای ساختاری صحیح است ، باید با قوانین و استانداردهای یک سند ( DTD ( Document Type Definition  مطابقت داشته باشد . هدف از تهیه یک سند DTD برای یک فایل XML ، تعیین ساختار کل سند است . این سند DTD ، ساختار کلی فایل XML را با تعیین لیست المنت های آن مشخص می سازد .DTD خود یک روش و زیان برای اعتبار سنجی اسناد XML است .

برای اضافه کردن یک سند DTD به فایل XML باید به وسیله ی تگ Doctype در ابتدای یک ایل XML آن را به یک سند DTD پیوند زد.دسور زیر نمونه ای از این سند می باشد:

<note>
  <!DOCTYPE note SYSTEM "Note.dtd" >
  <to>Hamed</to>
  <from>Ali</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

کد فایل DTD در جدول زیر نمایش داده شده است . به ارتباط این کد با کد فایل XML دفت نمایید . این فایل تمام المنت های فایل XML را به همراه نام ها و ترتیب آنها را مشخص ساخته است . به مثال زیر توجه کنید :

<!DOCTYPE note
   [
     <!ELEMENT note (to,from,heading,body) >
     <!ELEMENT to (#PCDATA) >
     <!ELEMENT from (#PCDATA) >
     <!ELEMENT heading (#PCDATA) >
     <!ELEMENT body (#PCDATA) >
   ] >

کنسرسیوم جهانی وب ( W3C ) روشی با ساختار مشابه XML را برای اعتبار سنجی اسناد XML در طراحی سایت تعیین کرده است . این روش به XML Schema معروف می باشد . در قطعه کد زیر ، استفاده از XML Schema را برای اعتبار سنجی فایل XML به کار برده ایم . به ارتباط آن با فایل XML دقت نمایید . XML Schema خود یک روش و زیان برای اعتبار سنجی اسناد XML است . به مثال زیر توجه نمایید :

<xs:element name="note" >
<xs:complexType >
   <xs:sequence >
      <xs:element name="to" type="xs:string"/ >
      <xs:element name="from" type="xs:string"/ >
      <xs:element name="heading" type="xs:string"/ >
      <xs:element name="body" type="xs:string"/ >
   </xs:sequence >
</xs:complexType >
</xs:element >

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :