آرايه در جاوا اسکريپت

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش جاوا اسکریپت در مقالات شرکت طراحی سایت مبنا به تعریف آرایه در جاوا اسکریپت می پردازیم . آرایه به معنی مجموعه ای از متغیرهایی از یک نوع داده ای با نام یکسان می باشد که هر کدام از اعضای آن توسط یک شمارنده (اندیس) از یکدیگر متمایز می شوند . شمارنده هر عضو آرايه در يک براکت در مقابل نام آن تعيين شده ، که برای مقدار دهی و دسترسی به هر عضو آرايه از انديس آن استفاده می شود .
برای تعريف يک آرايه ، از واژه کليدی new Array به شکل کلی زير استفاده می شود :


var  نام آرايه =  new Array ( ) ;
مثال :   var Cars = new Array ( ) ;

می توان تعداد اعضای يک آرايه را در زمان تعريف ، در پرانتز جلوی واژه کليدی new Array ، تعيين کرد :
مثال : آرايه زير 4 عضو دارد :


var Cars = new Array ( 4  ) ;

شماره گذاری انديس اعضای يک آرايه از صفر شروع شده و برای هر عضو شمارنده يک واحد افزايش می يابد .
مثال : آرايه ای که در مثال قبل ايجاد کرديم ، 4 عشو زير را داراست :


Cars [ 0 ]   ,   Cars [ 1 ]   ,   Cars [ 2 ]   ,   Cars [ 3 ]

 برای مقدار دهی يا دسترسی به هر عضو آرایه ، از نام آرايه به همراه شمارنده يا انديس عضو مورد نظر در براکت مقابل نام آن ، به شکل کلی زير استفاده می شود :

مقدار مورد نظر = [ انديس عضو مورد نظر ] نام آرايه ;
مثال : Cars [ 0 ] = "Ford" ;
Cars [ 1 ] = "Nissan" ;

 در مثال زير يک آرايه در يک اسکريپت تعريف شده و اعضای آن مقدار دهی شده اند . در پايان نيز عضو اول و دوم آرايه در خروجی بر روی صفحه چاپ شده اند :

< script type="text/javascript" >
  var Cars = new Array ( 3 ) ;
  Cars [ 0 ] = "Ford" ;
  Cars [ 1 ] = "Nissan" ;
  Cars [ 2 ] = "Mazda" ;
  document.write ( Cars [ 0 ] ) ;
  document.write ( Cars [ 1 ] ) ;
< /script >
خروجی : Ford
Nissan

برای مقدار دهی کلی اعضای یک آرایه می توان  تمام يا بخش هايي از اعصای يک آرايه را می توان در هنگام تعريف و يا بعد از آن مقدار دهی کرد . به طور کلی 2 روش برای مقدار دهی اعضای يک آرايه وجود دارد :
روش اول : در روش اول ، هر يک از اعضای آرايه را به صورت تکی مقدار دهی می کنيم . در مثال زير يک ابتدا آرايه 4 عضوی تعريف شده و سپس مقدار دهی شده است :

< script type="text/javascript" >
  var Cars = new Array ( 4 ) ;
  Cars [ 0 ] = "Ford" ;
  Cars [ 1 ] = "Nissan" ;
  Cars [ 2 ] = "Mazda" ;
  Cars [ 3 ] = "Volvo" ;
< /script >

 روش دوم : در روش دوم ، مقادير مورد نظر برای تمام يا تعدادی از اعضای آرایه را در پرانتز جلوی واژه کليدی new Array تعيين کرده و هر مقدار را با کاما از هم جدا می کنيم . در اين حالت تعداد اعضای آرایه به طور اتوماتيک بر حسب تعداد مقادير ورودی تعيين می شود . در مثال زير ، آرايه تعريف 4 عضو خواهد شد . اعضای اين آرایه در مرحله تعريف آرايه تعيين شده اند :

< script type="text/javascript" >
 var Cars = new Array ( "Ford" , "Nissan" , "Mazda" , "Volvo" ) ;
< /script >

ارسال نظر و نظرات ثبت شده