استفاده از مدل XML DOM پیشرفته

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش XML می خواهیم سایر متدهای پرکاربرد و مهم را در مدل XML DOM را برای شما توضیح دهیم .
برای خواندن متن یک المنت در فایل XML ،از تگ TITLE استفاده می کنیم زیرا متن موجود در بین این تگ توسط فایل XML خوانده می شود . به مثال زیر توجه کنید :

txt = xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0].nodeValue ;

برای مقدار متن اولیه عنصر تگ title را به مقدار تعیین شده تغییر می دهیم.به مثال توجه کنید:

 x = xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0];
x.nodeValue = " Easy Cooking " ;

برای خواندن مقدار یک خاصیت در یک فایل xml از خاصیت lang استفاده می کنیم .

     txt = xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].getAttribute( " lang " ) ;

همچنین شما می توانید برای تغییر مقدار یک خاصیت موجود در یک المنت و یا ایجاد یک خاصیت جدید از متد () setattribute استفاده کنید .به مثال زیر توجه کنید :

x=xmlDoc.getElementsByTagName("book");

for( i=0 ; i < x.length ; i++ )
  {
       x [ i ].setAttribute( " edition " , " first " ) ;
   }

توجه داشته باشید که برای ایجاد یک المنت جدید بر روی فایل xml باید از متد ()createelement استفاده شود همچنین از متد ()createtextnode می توان برای ایجاد یک گره متنی استفاده کرد از متد ()appendchild نیز برای ایجاد یک فرزند جدید به گروه استفاده می شود . برای ایجاد یک عنصر جدید که حاوی متن ( text ) باشد ، ابتدا بایستی یک المنت جدید ساخت . سپس یک المنت متن را جدید و در آخر آن دو را به هم پیوند زد . به مثال زیر توجه کنید :

 newel = xmlDoc.createElement( " edition " ) ;
newtext = xmlDoc.createTextNode( " First " ) ;
newel.appendChild( newtext ) ;

x = xmlDoc.getElementsByTagName( " book " ) ;
x[0].appendChild( newel ) ;

همچنین شما نیز می توانید برای حذف یک المنت موجود در یک فایل XML از متد ( ) removeChild استفاده کنید .

x = xmlDoc.getElementsByTagName( " book " )[0];
x.removeChild( x.childNodes[0] ) ;

ارسال نظر و نظرات ثبت شده