اعتبارسنجی ایمیل و URL در PHP5

10 / 10
از 1 کاربر

یکی از زبان های برنامه نویسی پرکاربرد در طراحی سایت ، php است. در این بخش از مقالات آموزش php ، قصد داریم تا چگونگی اعتبارسنجی ایمیل و URL در PHP5 را برای شما همراهان عزیز توضیح دهیم. در این بخش از مقالات آموزش طراحی سایت با ما همراه باشید.

اعتبارسنجی نام در PHP

کد زیر یک راه ساده برای بررسی فیلد (بخش) نام است، در صورتی که فیلد نام تنها شامل حروف و فضای خالی باشد. اگر مقدار بخش نام معتبر نباشد، یک پیغام خطا ذخیره می کند.

$name = test_input($_POST["name"]);
if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) {
$nameErr = "تنها متن و فاصله معتبر است.";

تابع ()preg_match، یک رشته را برای الگو جستجو می کند، اگر الگو وجود داشته باشد، عبارت صحیح (true) را برمی گرداند در غیر این صورت عبارت نادرست (false).

اعتبارسنجی پست الکترونیک در PHP

ساده ترین و امن ترین راه برای بررسی اینکه آیا یک آدرس ایمیل به خوبی شکل گرفته است یا نه، استفاده از تابع ()filter_var در PHP است. در کد زیر، اگر آدرس ایمیل به خوبی شکل نگرفته باشد، پیام خطا ذخیره می شود:

$email = test_input($_POST["email"]);
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
$emailErr = "Invalid email format";
}

اعتبارسنجی URL در PHP

کد زیر در طراحی سایت با php برای بررسی اعتبار ترکیب آدرس URL مورد استفاده قرار می گیرد. اگر ترکیب آدرس URL معتبر نباشد، یک پیغام خطا ذخیره می شود:

$website = test_input($_POST["website"]);
if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
$websiteErr = "Invalid URL";
}

ارسال نظر و نظرات ثبت شده