اعتبار سنجی اسناد XML

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش XML می خواهیم اعتبار سنجی اسناد XML را توضیح دهیم .
یک سند مرتب و ساختار یافته XML ، سندی است که دارای Syntax صحیح این زبان باشد . توجه داشته باشید که اسناد xml باید دارای یک تگ مادر باشند که سایرتگ های فایل ، درون آن تعریف شوند همچنین تمامی تگ های XML باید دارای تگ انتهایی باشند ، به جز تگ Declration . توجه داشته باشید که تگ های XML به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس اند و تگ های XML باید به ترتیب صحیح و درست قرار گیرند . مقادیر خواص تگ های XML حتما باید بین دو علامت " " یا ' ' قرار بگیرند .

دستور زیر یک سند مرتب XML را نشان می دهد.

<note>
  <to>Hamed</to>
  <from>Ali</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

یک سند مرتب XML علاوه بر اینکه دارای ساختاری صحیح است ، باید با قوانین و استانداردهای یک سند ( DTD ( Document Type Definition  مطابقت داشته باشد . هدف از تهیه یک سند DTD برای یک فایل XML ، تعیین ساختار کل سند است . این سند DTD ، ساختار کلی فایل XML را با تعیین لیست المنت های آن مشخص می سازد .DTD خود یک روش و زیان برای اعتبار سنجی اسناد XML است .

برای اضافه کردن یک سند DTD به فایل XML باید به وسیله ی تگ Doctype در ابتدای یک ایل XML آن را به یک سند DTD پیوند زد.دسور زیر نمونه ای از این سند می باشد:

<note>
  <!DOCTYPE note SYSTEM "Note.dtd" >
  <to>Hamed</to>
  <from>Ali</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

کد فایل DTD در جدول زیر نمایش داده شده است . به ارتباط این کد با کد فایل XML دفت نمایید . این فایل تمام المنت های فایل XML را به همراه نام ها و ترتیب آنها را مشخص ساخته است . به مثال زیر توجه کنید :

<!DOCTYPE note
   [
     <!ELEMENT note (to,from,heading,body) >
     <!ELEMENT to (#PCDATA) >
     <!ELEMENT from (#PCDATA) >
     <!ELEMENT heading (#PCDATA) >
     <!ELEMENT body (#PCDATA) >
   ] >

کنسرسیوم جهانی وب ( W3C ) روشی با ساختار مشابه XML را برای اعتبار سنجی اسناد XML در طراحی سایت تعیین کرده است . این روش به XML Schema معروف می باشد . در قطعه کد زیر ، استفاده از XML Schema را برای اعتبار سنجی فایل XML به کار برده ایم . به ارتباط آن با فایل XML دقت نمایید . XML Schema خود یک روش و زیان برای اعتبار سنجی اسناد XML است . به مثال زیر توجه نمایید :

<xs:element name="note" >
<xs:complexType >
   <xs:sequence >
      <xs:element name="to" type="xs:string"/ >
      <xs:element name="from" type="xs:string"/ >
      <xs:element name="heading" type="xs:string"/ >
      <xs:element name="body" type="xs:string"/ >
   </xs:sequence >
</xs:complexType >
</xs:element >

ارسال نظر و نظرات ثبت شده