انواع داده ها در php

10 / 10
از 1 کاربر

همانطور که قبلا گفته شد متغیرها در php ، داده های مختلفی را در خود ذخیره می کنند. و انواع مختلف داده ها، وظایف مختلفی را در طراحی سایت انجام می دهند.

php انواع داده زیر را پشتیبانی می کند:

• داده های رشته ای (در بخش رشته ها در php به طور مفصل توضیح داده شده است)
• داده های عدد صحیح
• داده های شناور ( اعداد اعشاری)
• داده های بولی
• آرایه ها (در بخش آرایه ها در php مفصلا شرح داده شده اند.)
• داده های تهی (NULL)
• منابع
• داده های موضوعی

اعداد صحیح در php

همانطور که می دانید، اعداد صحیح، مجموعه ای از اعداد بدون اعشار هستند. قوانین اعداد صحیح به منظور کاربرد در طراحی سایت به شرح زیر است:

• عدد صحیح باید حداقل حاوی یک عدد (0-9) باشد.
• عدد صحیح نمی تواند شامل کاما و یا فاصله باشد.
• عدد صحیح نباید دارای اعشار باشد.
• عدد صحیح می تواند مثبت یا منفی باشد.

در مثال زیر x$ یک عدد صحیح است. تابع ()var_dump نیز در php بیانگر نوع و ارزش داده است.

<?php
$x = 5985;
var_dump($x);
?>

داده شناور در php

داده شناور (عدد ممیز شناور) در طراحی سایت ، یک عدد با نقطه اعشار یا یک عدد در شکل نمایی است. در مثال زیر x$ یک شناور است. تابع ()var_dump در php به نوع داده و مقدار آن برمی گردد:

<?php
$x = 10.365;
var_dump($x);
?>

بولی در php

یک بولی نشان دهنده وجود دو حالت است: درست یا غلط. بولی ها اغلب در آزمون شرطی استفاده می شوند.

$x = true;
$y = false;

موضوع در php

یک موضوع (هدف) نوعی داده است که داده و اطلاعات مربوط به چگونگی فرآیند و پروسه آن داده را ذخیره می کند. در php یک object باید صریحا اعلام شود. ابتدا باید یک کلاس برای موضوع انتخاب کنیم. بدین منظور از کلمه کلیدی class استفاده می کنیم. یک کلاس، ساختاری است که می تواند شامل ویژگی ها و روش ها می باشد.

<?php
class Car {
function Car() {
$this->model = "VW";
}
}

// create an object
$herbie = new Car();

// show object properties
echo $herbie->model;
?>

مقدار NULL (تهی) در PHP

 NULL یک نوع داده خاص است که می تواند تنها یک مقدار ا ه خود بگیرد: NULL

متغیر با نوع داده NULL، متغیری است که هیچ مقدار معینی به آن اختصاص داده نشده است. اگر یک متغیر بدون مقدار ایجاد شود، به طور خودکار مقدار NULL به آن اختصاص داده می شود. متغیرها همچنین می توانند با تنظیم مقدار NULL برای آنها، تخلیه شوند.

<?php
$x = "Hello world!";
$x = null;
var_dump($x);
?>

داده منبع در PHP

نوع منبع خاص، یک نوع داده واقعی نیست. در واقع ذخیره سازی یک مرجع برای توابع و خروجی منابع به php است. یک مثال معمول از این نوع داده در طراحی سایت ، تماس پایگاه داده است.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده