بخش پنجم: History

10 / 10
از 1 کاربر

در قسمت History نمودار هایی وجود دارد که زمان بارگذاری هر قسمت را نمایش می دهد.

در نمودار اول (page load time)سرعت بارگذاری را  در بازه زمانی دلخواه می توانید مشاهده کنید.

در نمودار دوم (Page sizes and request counts) اندازه صفحه و تعداد درخواست را در بازه زمانی دخلواه قابل رویت می باشد.

در نمودار سوم (Page Speed and YSlow Scores) نموداری بر اساس درصدPageSpeed  و رتبه های Yslow در بازه زمانی دلخواه وجود دارد. 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده