بخش چهارم:Timeline

10 / 10
از 1 کاربر

در Timeline شما می توانید نموداری از بررسی های انجام شده بر روی سایت و مقایسه آنها را به صورت یک نمودار مشاهده نمایید. 

با قرار دادن موس بر روی نمودار ها جدولی نمایان می شود که معانی رنگ های استفاده شده در نمودار ها را باز گو می کند.

با کلیک بر علامت + شما قادر به مشاهده جزئیات بیشتری می شوید.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده