تابع Avg () در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از آموزش SQL  ، تابع Avg() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع Avg()  میانگین یک ستون عددی را برمیگرداند.ساختار دستور مذکور در طراحی سایت به شکل زیر است :

SELECT AVG(column_name) FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده