تابع COUNT () در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از آموزش SQL ، تابع COUNT() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع COUNT() سطرهای موجود در یک فیلد را می شمارد و مقدار آن را برمی گرداند به همین دلیل به این تابع ، تابع سطرشمار نیز می گویند . تابع COUNT() فیلدهای خالی یا تکراری را نمی شمارد و برای شمارش فیلدها باید قبل از نام ستون در دستور count عبارت Distinct ذکر شود.
ساختار این دستور در طراحی سایت به صورت زیر است :

SELECT COUNT(*) FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده