تابع First () در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از مقالات طراحی سایت و آموزش SQL ، تابع First() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع First() مقدار اولين رکورد را در يک فيلد بر می گرداند . ترتيب در اينجا ، همان ترتیب قرار گيری رکوردها در جدول است .
ساختار زیر دستور کلی تابع First() را نشان می دهد.

SELECT FIRST(column_name) FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده