تابع Last () در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از آموزش SQL  ، تابع Last() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع Last() مقدار آخرین رکورد را در یک فیلد برمیگرداند که به صورت ترتیب قرارگیری رکوردها می باشد.

ساختار زیر دستور کلی تابع Last() را نشان می دهد که می توان از آن در طراحی سایت استفاده کرد.

SELECT LAST(column_name) FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده