تابع Now () در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این مقاله طراحی سایت بخش از آموزش SQL ، تابع now() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع now() تاریخ و ساعت جاری سیستم را برمیگرداند.ساختار این دستور به صورت زیر است :

SELECT NOW() FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده