تابع Sum () در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از آموزش SQL  ، تابع Sum() را برای شما توضیح می دهیم.
با استفاده از تابع Sum() در طراحی سایت مجموع مقادیر اعداد در یک فیلد را محاسبه می کنند و به عنوان خروجی بر میگردانند.تابع Sum() بايد با فيلدهايی که داده آنها از نوع عددی است ، به کار رود .
دستور کلی تابع Sum() در طراحی سایت به صورت زیر می باشد:

SELECT SUM(column_name) FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده