تابع UCase () در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از آموزش SQL  ، تابع UCase() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع UCase() مقادیر فیلد را به حروف بزرگ تبدیل میکند.مثال زیر دستور کامل این تابع را در طراحی سایت نشان می دهد.

SELECT UCASE(column_name) FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده