تگ توضیحات

10 / 10
از 1 کاربر

تگ توضیحات

در این بخش از آموزش Html  ، تگ توضیحات را به شما آموزش می دهیم.

از تگ توضیحات برای توضیح کد مورد نظر استفاده می شود.این تگ در وب نمایش داده نمی شود.این تگ به شما این امکان را می دهد که اگر بعد از مدت ها به کدها در طراحی سایت رجوع کردید متوجه شرح وظیفه ی هر قسمت شوید.برای نمایش تگ توضیحات از این دستور پیروی می شود.

مثال زیر کاربرد تگ توضیحات را نشان می دهد.

<!-- توضیحات وارد شده-->

ارسال نظر و نظرات ثبت شده