تگ Button , Label , Textarea

8 / 10
از 2 کاربر

تگ Button

در این بخش از آموزش Html  ، تگ Textarea , تگ Lable و تگ Button را آموزش می دهیم.

از تگ button برای ایجاد دکمه تایید استفاده می شود.با استفاده از این تگ به صفحات وب دکمه تایید اضافه می شود.شما می توانید برای استفاده از دکمه از متن و یا عکس استفاده کنید.این تگ ویژگی رویداد در html را حمایت می کند.

مثال زیر کاربرد تگ button را در طراحی سایت نشان می دهد.

<button type="button">Click Me!</button>

lable

تگ Lable

از تگ Lable برای تعریف تگ ها استفاده می شود.با استفاده از این تگ شما می توانید خصوصیت دلخواه خود را به فرم اضافه کنید به عبارتی وقتی متنی را داخل تگ lable قرار می دهیم تکس باکس که کنترل متناظر محسوب می شود را انتخاب کرده  و تغییرات کوچکی را مانند انتخاب دکمه ها را در آن اعمال می کند.به علاوه با استفاده از تگ lable می توانیم از یک کلید میانبر برای مواقعی که می خواهیم از کیبورد استفاده کنیم به کار گیریم.

مثال زیر کاربرد تگ lable در در طراحی سایت را نشان می دهد.

    <input> element
    <form action="demo_form.asp">
    <label for="male">Male</label>
    <input type="radio" name="sex" id="male" value="male"><br>
    <label for="female">Female</label>
    <input type="radio" name="sex" id="female" value="female"><br>
    <input type="submit" value="Submit">
    </form>

تگ Textarea

از تگ textarea برای ایجاد تعداد نامحدودی کاراکتر در بیش از یک سطر استفاده می شود.با استفاده از این تگ امکان ویرایش راحتتر مطالب را به کاربران می دهد.تگ textarea دارای شناسه می باشد که کاربرد آنها را برای شما توضیح می دهیم.
cols : با استفاده از این شناسه عرض کادر مشخص می شود.مقدار عرض کادر بستگی به تعداد کاراکتر بکار رفته و همچنین فونت می باشد.
rows : این شناسه تعداد سطرهای کادر شما را نشان می دهد که مقدار آن باید همیشه مثبت باشد.
name : این شناسه مخصوص تعیین نام textarea می باشد.
readonle=readonly : این شناسه را کاربر نمی تواند ببیند و به صورت فقط خواندنی نوشته می شود.
disabled=disabled : این شناسه کادر را به صورت غیرمشخص درمی آورد و کاربر نمی تواند متن نوشته شد در کادر را ببیند.

مثال زیر کاربرد تگ textarea را در بخش در طراحی سایت نشان می دهد.

<textarea rows="4" cols="50">
At w3schools.com you will learn how to make a website. We offer free tutorials in all web development technologies.
</textarea>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده