تگ span

8 / 10
از 12 کاربر

تگ Span

در این بخش از آموزش Html ، تگ Span را آموزش می دهیم.

این تگ مانند تگ Lable عمل می کند.تگ span می تواند بخشی از یک نوشته را نشانه گذاری کند.از تگ span برای تقسیم بندی متون موجود استفاده می شود با استفاده از این خاصیت می توان به هر قسمت از متن ویژگی های خاصی را اعمال کرد.

کاربرد تگ Span در طراحی سایت با ذکر یک مثال در زیر بیان شده است.

<html>

<head>
</head>
<body>
<p>this <span style="color:red">is a</span> paragraph.</p>
</body>

</html>

نتیجه :

this is a paragraph.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده