ثابت ها در PHP

10 / 10
از 1 کاربر

ثابت، یک شناسه (نام) برای یک مقدار ساده است. مقدار ثابت ها در طول اسکریپت تغیر نمی کند. یک نام ثابت معتبر با یک حرف یا زیر خط شروع می شود. (در ثابت ها نباید از علامت $ استفاده کرد)

نکته: برخلاف متغیر ها، ثابت ها به طور خود کار در سراسر اسکریپت استفاده می شوند.

ایجاد ثابت در PHP

برای ایجاد یک ثابت در طراحی سایت ، از ساختار ()define استفاده کنید.

define(name, value, case-insensitive)

پارامترها:

name: تعیین نام ثابت

value: تعیین مقدار ثابت

case-insensitive: مشخص میکند که آیا نام ثابت باید به حروف حساس باشد یا نه

مثال زیر نمونه ای از نام است که به حروف حساس است:

<?php
define("GREETING", "Welcome to Sitedesign-co.com!");
echo GREETING;
?>

ثابت ها سراسری (Global) هستند

ثابت ها به طور اتومات Global هستند و می تواند در سراسر اسکریپت استفاده شوند. در مثال زیر از یک ثابت در داخل یک تابع استفاده شده است حتی اگر در خارج از تابع تعریف شده است:

<?php
define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!");

function myTest() {
echo GREETING;
}

myTest();
?>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده