حلقه for و foreach در php

10 / 10
از 1 کاربر

حلقه for در php

در طراحی سایت ، حلقه for در php، یک بلوک کد را در زمان های مشخص اجرا می کند. حلقه for زمانی استفاده می شود که شما در پیشبرد، اطلاع دارید که چند بار اسکریپت باید اجرا شود.

عناصر معنایی این حلقه به شرح زیر است:

for (init counter; test counter; increment counter) {
کد اجرا می شود;
}

پارامترها:

• مقدار دهی اولیه (init counter): مقدار دهی اولیه ارزش شمارنده حلقه

• شرط حلقه (t)est counter: تکرار هر حلقه را ارزیابی می کند.اگر ارزیابی صحیح (TRUE) باشد، حلقه ادامه پیدا می کند. و اگر اشتباه (FALSE) باشد، حلقه خاتمه می یابد.

• گام حلقه(increment counter): مقدار شمارنده حلقه را افزایش می دهد.

مثال زیر اعداد 0 تا 10 را نشان می دهد.

<?php
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
echo "The number is: $x <br>";
}
?>

حلقه foreach در پی اچ پی

حلقه foreach در آرایه ها فقط کاربرد دارد، و به منظور حلقه دار کردن هر جفت کلید/ مقدار در آرایه ها مورد استفاده قرار کی گیرد. عناصر معنایی این حلقه در طراحی سایت مطابق زیر است:

foreach ($array as $value) {
کد اجرا می شود;
}

برای هر تکرار حلقه، مقدار عنصر آرایه موجود ( array$) با value$ تعیین می شود و اشاره گر آرایه در هر بار یک گام پیش می رود تا زمانی که به آخرین عنصر آرایه دست پیدا کند.
در مثال زیر، یک حلقه نشان داده شده است که خروجی مقادیر در آرایه رنگ (colors$) خواهد بود:

<?php
$colors = array("red", "green", "blue", "yellow");

foreach ($colors as $value) {
echo "$value <br>";
}
?>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده