حلقه while در جاوا اسکريپت

10 / 10
از 1 کاربر

در این مقاله از طراحی سایت در قسمت آموزش جاوا اسکریپت ، حلقه while در جاوا اسکریپت را توضیح می دهیم .
از حلقه while در جاوا اسکريپت ، برای اجرای دستورالعمل های مورد نظر تا زمانی که شرط يا شروط تعيين شده برای حلقه درست باشند ، استفاده می شود .
در اين حالت ، ابتدا شرط حلقه در مقابل کلمه کليدی while تعريف می شود . در هر بار اجرای حلقه ، برنامه شرط يا شروط حلقه را چک کرده و در صورت بر قرار بودن آن ، دستورالعمل های حلقه را يکبار اجرا کرده و مجددا به ابتدای حلقه باز می گردد .
در حلقه while نيز می توان از يک متغير برای کنترل اجرای حلقه استفاده کرد . در صورت استفاده از يک متغير شمارنده ، بايد گام افزايش يا کاهش متغير در بدنه دستورات حلقه تعريف شود و در صورت عدم استفاده از يک متغير کنترلی ، بايد شرط حلقه در ادامه به نحوی نقض شود ، وگرنه حلقه به صورت بی نهايت ادامه می يابد .
شکل کلی تعريف يک حلقه while به صورت زير است :

while   ( شرط يا شروط حلقه )
   {
     دستوراالعمل های مورد نظر حلقه
   }

مثال : مثال اول قسمت آموزش حلقه for را در اينجا با حلقه while باز نويسی کرده ايم . در اين حلقه از متغير n به عنوان متغير شمارنده و کنترل کننده حلقه استفاده شده است . اجرای حلقه تا زمانی که شرط آن درست است ، ادامه دارد :

< script type="text/javascript" >
  var n = 1 ;           تعريف و مقدار دهی متغير کنترلی حلقه
  while ( n <= 5 )
    {
      document.write ("Line number is " + n + "<br />") ;
      n++ ;           گام افزايشی متغير کنترلی حلقه
    }
< /script >
خروجی :
Line number is 1
Line number is 2
Line number is 3
Line number is 4
Line number is 5

 مثال  : در اين مثال برنامه کاربردی که يک عدد را به توان عدد ديگری می رساند را که با حلقه for نوشته بوديم ، را با حلقه while باز نويسی کرده ايم . به تفاوت های اين دو ساختار دقت کنيد :

< script type="text/javascript" >
  function multiple ( )
    {
   var sum = 1 ;
   var n = Num1.value ;
   var i = Num2.value ;
    while ( i > 0 )
    {
   sum = sum * n ;
   i-- ;
   }
  document.write ( sum ) ;
  }
< /script >
< input type="text" id="Num1" />
< input type="text" id="Num2" />
< input type="button" id="Btnclick" value=" Click for Multipe" onclick="multiple( )" / >

ارسال نظر و نظرات ثبت شده