دستور شرطی Having

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از آموزش SQL ، دستور Having را به کاربران علاقه مند به طراحی سایت آموزش می دهیم.
در دستور Having برای افزودن شرط به توابع درون ساخته SQL استفاده می شود.زیرا از دستور Where نمی توان برای کار با مقادیر خروجی توابع درون ساخته SQL استفاده کرد.

به عبارتی از دستور Having برای اعمال شرط به ستون ها استفاده می شود.این دستور معمولا با دستور Group By می آید.

مثال زیر کاربرد دستور شرطی Having را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name
HAVING aggregate_function(column_name) operator value

 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده