دستور شرطی WHERE

8 / 10
از 13 کاربر

در این قسمت از آموزش SQL ، دستور شرطی Where را برای شما توضیح می دهیم.
از دستور Where برای اضافه کردن شرط یا شرط هایی جهت محدود کردن نتایج جستجو و یا استخراج نتایج دقیقتر برای داشتن خروجی که در ذهن ما وجود دارد استفاده می شود.این دستور باید پس از دستور Select و تعیین ستون ها از جدول موردنظر قرار گیرد.

با استفاده از پرانتز و عملگرهای And و Or می توان چندین شرط را با هم ترکیب کرد.خروجی ایجاد شده با شرط هایی که روی دستور داده شده است مطابقت داده خواهد شد.

مثال زیر کاربرد دستور شرطی Where را در بخش آموزش SQL و طراحی سایت نشان می دهد.

Select Name , Family
From Person
Where IdNumber= " 1111"
AND id > 15

ارسال نظر و نظرات ثبت شده