دستور Create Table در SQL

9 / 10
از 5 کاربر

در این بخش از  مقالات و اطلاعات طراحی سایت ،  دستور Create Table را برای شما توضیح می دهیم.
از دستور Create Table برای ایجاد جدول جدید در پایگاه داده استفاده می شود.توجه داشته باشید که برای ایجاد یک جدول بایستی موارد زیر را رعایت کرد:
√ تعيين يک نام منحصر به فرد برای جدول .
√ تعيين تعداد ستون های ( فيلد ها ) جدول و نام آنها که نباید تکراری باشد.
√ تعيين نوع داده ای ستون های جدول و اندازه آنها در صورت نياز

مثال زیر کاربرد دستور Create Table را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

CREATE TABLE table_name
(
column_name1 data_type,
column_name2 data_type,
column_name3 data_type,
....
)

برای مثال برای ایجاد جدول Persons با فیلدهای زیر به صورت زیر عمل میکنیم :

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int,
LastName varchar(255),
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
)

ارسال نظر و نظرات ثبت شده