دستور Drop در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از وب سایت طراحی سایت  ، دستور Drop را برای شما توضیح می دهیم.
با استفاده از دستور Drop می توان تمامی جدول ها،اندیس ها و حتی دیتابیس ها را حذف کرد.همچنین از دستور Drop Index برای حذف یک اندیس موجود در یک فیلد جدول استفاده می کنند.

مثال زیر کاربرد دستور Drop Index را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

DROP INDEX table_name.index_name

از دستور DROP TABLE برای حذف يک جدول در پايگاه داده استفاده می شود.

DROP TABLE table_name

از دستور DROP DATABASE برای حذف  يک پايگاه داده به صورت کامل استفاده می شود

DROP DATABASE database_name

برای حذف کليه اطلاعات موجود در يک جدول بدون حذف ستون های آن از دستور RUNCATE استفاده می کنیم :

TRUNCATE TABLE table_name

اين دستور باعث خالی شدن جدول از اطلاعات می شود ، بدون اينکه خود آن و ساختارش تغييری کند .

 Truncate Table Mydb;

 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده