دستور FULL JOIN

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از مقالات طراحی سایت ، دستور Full Join را برای شما توضیح می دهیم.
هنگامی که در یک رابطه  یکی از جداول را در نظر بگیریم  و بخواهیم خروجی دستور Full Join از بین سطرها انتخاب می شود از این دستور استفاده می کنیم.به طور کل دستور Full Join را به صورت زیر می نویسند:

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
FULL JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

در مثال زیر افراد و سفارشاتشان را در دستور Full Join به این شکل نمایش  می دهند.

SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
FROM Persons
FULL JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id
ORDER BY Persons.LastName

ارسال نظر و نظرات ثبت شده