دستور Group By

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش SQL ، دستور Group By را به شما آموزش می دهیم.
در هنگام استفاده از برخی از توابع درون ساخته SQL که عمل محاسبه ( مثل مجموع و ميانگين ) را بر روی داده ها انجام می دهند ، اين مشکل وجود دارد که اين توابع قادر به جدا کردن و متمايز کردن اطلاعات موجود در دو ستون نسبت به هم نيستند و نتايج محاسبات را به صورت کلی برای همه آنها در نظر می گيرند .
از دستور Group By برای دسته بندی يک ستون بر حسب مقادير مشابه فيلدهای يک ستون ديگر استفاده می شود .این دستور از دستور زیر استفاده می کند:

Select  نام ستون 1 , Sum ( 2 نام ستون )  ّFrom  نام جدول  Group By  نام ستون 1 ;

مثال زیر کاربرد دستور Group By را در بخش طراحی سایت را نشان می دهد.

SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده