دستور Insert

9 / 10
از 3 کاربر

در این بخش از مجموعه مقالات آموزشی در زمینه طراحی سایت ، دستور Insert را برای شما توضیح می دهیم.

از دستور Insert برای وارد کردن و ایجاد یک رکورد جدید در جدول استفاده می شود.شکل کلی دستور Insert به صورت زیر می باشد.
Insert نام جدول
Values (مقدار1،مقدار2،و..)

در دستور Insert می توان مقادیر موردنظر را به ترتیب در ستون های جدول قرار داد.برای این کار ابتدا نام ستون های موردنظر را به ترتیب جلوی نام جدول در یک پرانتز وارد کرده و با کاما از هم جدا می کنند سپس مقادیر متناظر را به همان ترتیب پس از واژه vaues در پرنتز قرار می هند.

مثالهای زیر کاربرد دستور Insert را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3,...)

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3,...)

Insert into Student ( Name , Family ) Values ( "Ali" , "Rezaee" )

ارسال نظر و نظرات ثبت شده