دستور Join در SQL

4 / 10
از 9 کاربر

در این قسمت از طراحی سایت ، دستور Join را برای شما توضیح می دهیم.
از دستور Join برای پیوند جدول ها  در پایگاه داده ها استفاده می شود همچنین دستور Join روشی متفاوت برای پیوند جدول هاست که همان خروجی را ایجاد می کند.این پیوند بین جدول ها توسط کلید خارجی صورت می گیرد.روش کلی این دستور به صورت زیر می باشد:

Select  نام ستونهای مورد نظر جهت نمايش از هر 2 جدول
From  نام جدول 1
Inner Join   نام جدول 2
On  برابر قرار دادن فيلدهای مشترک 2 جدول با هم
Where  بقيه شرط ها  ;

تفاوت بین Joins در SQL:

Join : خروجی دستور Join از بین سطرهایی که حداقل یک رابطه در هر دو جدول وجود داشته باشد را انتخاب می کند.
Left Join : خروجی دستور Left Join از جدول سمت راست انتخاب می شود.این دستور حتی در زمانی که هیچ رابطه ای با جدول سمت راست نداشته باشد اجرا می شود.
Right Join : خروجی دستور Right Join از جدول سمت راست انتخاب می شود.این دستور حتی در زمانی که هیچ رابطه ای با جدول  چپ نداشته باشد.
Full Join : خروجی دستور Full Join از بین سطرهایی که حداقل یک رابطه در یکی از جداول داشته باشد انتخاب می شود.

تفاوت Join و Innerjoin:

تفاوت Join و InnerJoin در performance آنها می باشد. نتیجه ی اجرای هر دوی آنها یکسان است اما دستور InnerJoin دارای Prformance بالاتری می باشد و به همین دلیل توصیه می شود که از دستور InnerJoin در طراحی سایت استفاده شود.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده