دستور LEFT JOIN

9 / 10
از 5 کاربر

در این قسمت از آموزش SQL ، دستور Left Join را برای شما توضیح می دهیم.
در این دستور،خروجی دستور Left Join از جدول سمت چپ انتخاب می شود حتی در شرایطی که هیچ رابطه ای با جدول سمت راست نداشته باشد.
این دستور نیز در تعدادی از پایگاه داده ها با نام Left Outer Join کاربرد دارد. نمونه زیر که در این بخش از طراحی سایت ارائه شده است، دستور کلی Left Join را نشان می دهد.

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
LEFT JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

همچنین در مثال زیر جدول اصلی جدول Persons می باشد که در سمت چپ Join قرار دارد و خروجی آن بر اساس این جدول تنظیم شده است.

SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
FROM Persons
LEFT JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id
ORDER BY Persons.LastName

ارسال نظر و نظرات ثبت شده