دستور Order By

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش SQL ، دستور Order By را در کنار طراحی سایت آموزش می دهیم.

در دستور Order By اطلاعات خروجی در دستور Select به طور کلی بی نظم است و مقادیر خروجی در ستون های جدول برحسب مقدار هیچ ستونی مرتب نیستند.از این دستور برای مرتب سازی جداول بر اساس مقادیر یک یا چند ستون برحسب شاخص هایی مثل ترتیب حروف الفبا،ترتیب بزرگ و کوچک بودن اعداد و ... مورد استفاده قرار می گیرد.دستور Order By به طور کلی به صورت زیر نوشته می شود:
Select نام فیلدهای موردنظر From جدول موردنظر
Order By فیلد مورد نظر
مثالهای زیرکاربرد دستور Order By را در بخش آموزش SQL را نشان می دهد.

SELECT column_name(s)
FROM table_name
ORDER BY column_name(s) ASC|DESC

Select Name , Family From Person
Where idnumber="11"
Order By Family

 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده