دستور RIGHT JOIN

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش SQL ، دستور Right Join را برای شما توضیح می دهیم.
خروجی دستور RIGHT JOIN از جدول سمت راست انتخاب میشود، حتی اگر هیچ رابطه ای با  جدول چپ نداشته باشد.در تعدادی از پایگاه داده ها از دستور Right Join با نام Right Outer Join مورد استفاده قرار می گیرد.

دستور کلی Right Join به صورت زیر می باشد که برای شما کاربران عزیز علاقه مند به طراحی سایت ارائه شده است.

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
RIGHT JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

در مثال زیر جدول اصلی  جدول orders می باشد که join در سمت راست قرار دارد و خروجی ها بر اساس این جدول تنظیم میشود.

SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
FROM Persons
RIGHT JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id
ORDER BY Persons.LastName

ارسال نظر و نظرات ثبت شده