دستور SELECT DISTINCT

8 / 10
از 7 کاربر

در این قسمت از آموزش مطالب کاربردی در طراحی سایت ، دستور Select Distinct را توضیح می دهیم.
اگر در ستون ها موارد تکراری وجود داشته باشد در نتیجه ی آن خروجی نمایش داده خواهند شد.برای رفع این مشکل و عدم نمایش موارد تکراری پس از دستور Select عبارت Distinct نوشته می شود.

مثال زیر کاربرد دستور Select Distinct را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

SELECT DISTINCT column_name(s)
FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده