دستور SELECT INTO

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش SQL  ،  دستور Select Into را برای شما توضیح می دهیم.
دستور Select شامل چند حالت می باشد که عبارتنداز:
√ ایجاد نسخه ی پشتیبان از جدول-Back Up
√ ایجادآرشیو از رکوردهای جدول
√ قرار دادن تعدادی از رکوردها ی جدول در یک جدول جدید
√ ایجاد یک نسخه ی پشتیبان از کل پایگاه داده در یک پایگاه داده ی جدید

در مثال زیر حالت برخی رکوردها یا فیلدهای موردنظر از یک جدول در یک جدول جدید نشان می دهد را برای شما کاربران علاقه مند به یادگیری اس کیو ال و طراحی سایت ارائه کرده ایم.

We can select all columns into the new table:
SELECT *
INTO new_table_name [IN externaldatabase]
FROM old_tablename


مثال زیرزمانی استفاده می شود که بخواهیم ستون ها را برای یک جدول جدید انتخاب کنیم.

SELECT column_name(s)
INTO new_table_name [IN externaldatabase]
FROM old_tablename

این مثال از پایگاه داده یک نسخه ی کپی ایجاد کرده و در یک پایگاه داده دیگر اضافه می شود.

SELECT *
INTO Persons_Backup IN 'Backup.mdb'
FROM Persons

این مثال از پایگاه داده  یک Bach Up در جدول Persons ایجاد می کند.

SELECT *
INTO Persons_Backup
FROM Persons

این مثال تعداد از فیلدها را به جدول جدید کپی کند.

 SELECT LastName,FirstName
 INTO Persons_Backup
 FROM Persons

این مثال یک دستور شرطی فیلدهایی را از جدول Persons را به جدول Persons-Backup اضافه می کند.

SELECT LastName,Firstname
INTO Persons_Backup
FROM Persons
WHERE City='Sandnes'

مثال زیر جدول Persons-Order-Backup شامل داده ها از دو جدول Persons و Orders را نشان می دهد.

SELECT Persons.LastName,Orders.OrderNo
INTO Persons_Order_Backup
FROM Persons
INNER JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id

توجه داشته باشید که ذکر نام یک پایگاه داده در دستور Select Into الزامی ندارد.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده