دستور SELECT

9 / 10
از 2 کاربر

در این قسمت از مقالات طراحی سایت ، دستور Select را برای شما توضیح می دهیم.
از دستور Select برای انتخاب و استخراج اطلاعات موردنظر از یک یا چند جدول و سپس مشاهده نتایج بدست آمده در یک جدول دیگر استفاده می شود.شکل دستور Select به صورت زیر می باشد:
Select نام ستون یا ستون های موردنظر
From نام جدول
مثال زیر کاربرد دستور Select را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

SELECT column_name(s)
FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده