دستور Update

9 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از مقالات طراحی سایت ، دستور Update را توضیح می دهیم.
از دستور Update برای تغییر اطلاعات موجود در یک فیلد و همچنین جایگزینی آن با یک مقدار جدید به کار می رود.
مثال زیر دستور Update را در بخش آموزش SQL را نشان می دهد.

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value

همچنین در دستور Update می توان برای ویرایش دستور یک فیلد از مثال زیر استفاده نمود.

Update Person 
Set Name =" Ali "
Where Name = " Ahmad "

در دستور Update می توان برای ویرایش کردن بیش از یک فیلد از دستور زیر استفاده کرد.

Update  Person
Set Name = " bahar" , Family = " shokri" , id-number=" 11 "
Where  ID =3222

ارسال نظر و نظرات ثبت شده