دستور break در جاوا اسکريپت

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش جاوا اسکریپت و کاربرد آن در طراحی سایت به بیان دستور break در جاوا اسکریپت می پردازیم . از دستور break در جاوا اسکریپت برای خروج کامل از ادامه اجرای دستورات يک حلقه در صورت بر قرار بودن شرط تعيين شده برای آن استفاده می شود .
دستور break را بايد در بدنه دستورات يک حلقه تعريف کرد . در هر بار اجرای حلقه ، برنامه با رسيدن به شرط دستور break ، آنرا چک کرده و در صورت برقراری شرط از ادامه اجرای دستورات حلقه به طور کامل جلوگيری کرده و به طور کامل از حلقه خارج می شود .
شکل کلی تعريف يک دستور break به صورت زير است :

نکته : عملکرد و استفاده از دستور break در تمام حلقه ها يکسان است . در مثال زير فرض می کنيم ، حلقه ما while است :

while ( شرط حلقه )
  {
    دستورات حلقه
    if ( شرط حلقه )   break ;
    ادامه دستورات حلقه
  }

مثال : مثال چاپ شماره خطوط را که در حلقه های قبل به کار برده بوديم را در اين قسمت ، با دستور break باز نويسی کرده ايم . در اين حلقه شرط دستور break ، برابر شدن متغير شمارنده حلقه يعنی n با مقدار 3 است ، که در هنگامی که n برابر 3 می شود ، برنامه از اجرای ادامه دستورات حلقه جلوگيری کرده و از حلقه خارج می شود . بنابرين شماره خطوط تا شماره 3 چاپ شده و 4 و 5 چاپ نمی شود :

نکته : توجه شود که دستورات قبل از دستور break در بدنه حلقه ، به طور کامل اجرا می شوند و تاثير دستور break بر دستورات بعد از خود می باشد .

< script type="text/javascript" >
 var n ;
 for ( n = 1 ; n <= 5 ; n++ )
  {
    document.write ("Line number is " + n + "<br />") ;
    if ( n == 3 ) break ;
  }
< /script >
Line number is 1
Line number is 2
Line number is 3

ارسال نظر و نظرات ثبت شده