دستور continue در جاوا اسکريپت

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش جاوا اسکریپت ، دستور continue در جاوا اسکريپت را در مقالات طراحی سایت در شرکت طراحی سایت مبنا توضیح می دهیم . از دستور continue ، برای خارج شدن از ادامه اجرای يکبار دستورات حلقه و پرش به گام بعدی حلقه استفاده می شود .
دستور continue در جاوا اسکریپت را بايد در بدنه دستورات حلقه تعريف کرد . در هر بار اجرای حلقه ، برنامه با رسيدن به شرط تعيين شده برای دستور continue آن دستور را بررسی کرده و در صورت درست بودن ، از ادامه اجرای دستورات حلقه در آن مرحله جلوگيری کرده و مجددا به ابتدای حلقه باز می گردد . در اين حالت ، گام حرکت حلقه يکبار اجرا خواهد شد .

شکل کلی تعريف يک دستور continue ، به صورت زير است .
نکته : عملکرد و استفاده از دستور continue در تمام حلقه ها يکسان است . در اين مثال ، ما فرض کرده ايم که حلقه while است :

while ( شرط حلقه )
  {
  دستورات حلقه
  if ( شرط حلقه )   continue ;
  ادامه دستورات حلقه
  }

مثال : مثال چاپ شماره خطوط را که در حلقه های قبل به کار برده بوديم را در اين قسمت ، با دستور continue باز نويسی کرده ايم . در اين حلقه شرط دستور continue ، برابر شدن متغير شمارنده حلقه يعنی n با مقدار 3 است ، که در هنگامی که n برابر 3 می شود ، برنامه از اجرای ادامه دستورات حلقه در مرحله ای که 3 = n است جلوگيری کرده و به گام بعدی حلقه يعنی 4 = n پرش می کند . بنابرين شماره خطوط تا شماره 2 چاپ شده و شماره 3 چاپ نشده و به ادامه اجرای حلقه در خط 4 پرش می شود .
نکته : توجه شود که دستورات قبل از دستور continue در بدنه حلقه ، به طور کامل اجرا می شوند و تاثير دستور continue بر دستورات بعد از خود می باشد .

< script type="text/javascript" >
  var n ;
  for ( n = 1 ; n <= 5 ; n++ )
    {
    if ( n == 3 ) continue ;
    document.write ("Line number is " + n + "<br />") ;
    }
< /script >
خروجی:
Line number is 1
Line number is 2
Line number is 4
Line number is 5

ارسال نظر و نظرات ثبت شده