ساخت یک برنامه کاربردی با XML

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش XML می خواهیم یک برنامه ی کاربردی با XML بسازیم.
با استفاده از فایل xml می خواهیم اطلاعات مربوط به چند آهنگ را ذخیره کنیم این کار توسط اسکریپتی انجام می شود که بتوان توسط آن بین آهنگ ها حرکت کرد و آن ها را بالا و پایین کرد.در مثال زیر کد فایل HTML و اسکریپت طراحی شده است .

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>

    <script>
        if (window.XMLHttpRequest) {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari     //  برای تبادل اطلاعات ajax ساخت یک شی
          xmlhttp = new XMLHttpRequest();
        }

        xmlhttp.open("GET", "cd_catalog.xml", false); //  و خواندن اطلاعات آت XML باز کردن فایل
        xmlhttp.send();   //     ارسال درخواست به سرور
        xmlDoc = xmlhttp.responseXML;       //  ذخیره پاسخ سرور در یک متغیر دلخواه

        x = xmlDoc.getElementsByTagName("CD");     //  و ذخیره آن CD  خواندن اطلاعات المنت
        i = 0;       //    تعیین شمارشگر برنامه

        function displayCD() {  //   انتخاب شده و نمایش آن CD تابع خواندن اطلاعات
              artist = (x[i].getElementsByTagName("ARTIST")[0].childNodes[0].nodeValue);   // نمایش اطلاعات خواننده آهنگ
              title = (x[i].getElementsByTagName("TITLE")[0].childNodes[0].nodeValue);  //  نمایش عنوان آهنگ
              year = (x[i].getElementsByTagName("YEAR")[0].childNodes[0].nodeValue);   // نمایش سال انتشار
              txt = "Artist: " + artist + "<br>Title: " + title + "<br>Year: " + year;  // ریختن تمام اطلاعات آهنگ در یک متغیر
              document.getElementById("showCD").innerHTML = txt;  //     صفحه جهت نمایشdiv ریختن اطلاعات متغیر بالا در عنصر
          }

       function next( ) { // تابع رفتن به آهنگ بعدی
          if (i < x.length - 1) {
            i++;
            displayCD( );
                }
        }

      function previous( ) { // تابع رفتن به آهنگ قبلی
        if (i > 0) {
        i--;
        displayCD( );
               }
        }
  </script>
</head>
  <body onload="displayCD( )">

    <div id='showCD'></div><br>
    <input type="button" onclick="previous( )" value="<<" />
    <input type="button" onclick="next( )" value=">>" />

  </body>
</html>

در مثال بالا در تگ body تابع ( ) displayCD فراخوانی شده ، تا در هنگام لود صفحه اطلاعات اولین آهنگ فایل XML به صورت پیش فرض نمایش داده شود همچنین تگ div اطلاعات آهنگ را نمایش می دهد و دو دکمه ی اعمال شده امکان جابجایی را بین آهنگ ها ایجاد شده است .

ارسال نظر و نظرات ثبت شده