عملگرهای جاوا اسکريپت

1 / 10
از 2 کاربر

در این قسمت از آموزش جاوا اسکریپت ، عملگرهای جاوا اسکریپت را توضیح می دهیم .

عملگرهای ریاضی :

√ جمع          +            دو عملوند خود را با هم جمع می کند .
√ تفريق         -            دو عملوند خود از هم کم می کند .
√ ضرب          *            دو عملوند خود را در هم ضرب می کند .
√ تقسيم        /           عملوند اول خود را بر عملوند دوم تقسيم می کند .
√ باقی مانده  %           باقی مانده حاصل از تقسيم عملوند اول بر عملوند دوم را محاسبه می کند .
√ افزاينده      ++          عملوند خود را يک واحد افزايش می دهد .
√ کاهنده      - -           عملوند خود را يک واحد کاهش می دهد .

عملگرهای انتسابی

از عملگرهای انتسابی ، برای نسبت دادن مقدار به يک متغير استفاده می شود .

√ انتساب           =
√ جمع             +=
√ تفريق           - =
√ ضرب             *=
√ تقسيم           /=
√ باقی مانده    %=

عملگرهای مقایسه ای

در طراحی سایت از اين عملگرها برای مقايسه يک متغير با يک مقدار و يا مقايسه 2 متغير با هم استفاده می شود .

√ تساوی           = =       امتحان برابری با يک مقدار يا يک متغير ديگر
√ تساوی        = = =       امتحان برابری با يک مقدار يا يک متغير ديگر هم از لحاظ مقدار و هم از √ لحاظ نوع داده ای
√ عدم تساوی      ! =      امتحان عدم برابری با يک مقدار يا يک متغير ديگر
√ بزرگتر بودن         >       امتحان بزرگتر بودن
√ کوچکتر بودن       <       امتحان کوچکتر بودن
√ مساوی يا بزرگتر بودن      >=       امتحان مساوی يا بزرگتر بودن
√ مساوی يا کوچکتر بودن    <=       امتحان مساوی يا کوچکتر بودن

عملگرهای منطقی

از عملگرهای منطقی در طراحی سایت برای ترکيب دو يا چند عبارت مقايسه ای يا شرطی با هم و ايجاد يک عبارت واحد استفاده می شود . در جدول زير انواع عملگرهای منطقی و شرايط درست بودن آنها توضيح داده شده است .

√ &&    عملگر " و " اين عبارت برای ترکيب دو يا چند عبارت با هم استفاده می شود . نتيجه ترکيب اين عملگر فقط زمانی صحيح است ، که تمام عبارات ترکيب شده با هم درست باشند .
√ ||    عملگر " يا "     اين عبارت برای ترکيب دو يا چند عبارت با هم استفاده می شود . نتيجه ترکيب اين عملگر در صورت درست بودن حداقل يکی از عبارات ترکيب شده ، درست خواهد بود.
√ !    عملگر not     اين عملگر برای بر عکس کردن درستی يا عدم درستی يک عبارت استفاده می شود . استفاده اين عملگر قبل از يک عبارت صحيح باعث نادرست شدن جواب و برعکس خوهد شد .

عملگر رشته ای

متغيرهای رشته ای متغير هایي هستند ، که از متن تشکيل شده اند . اين متغيرها را همانطور که قبلا اشاره شد ، بايد بين دو علامت " " تعريف کرد . در استفاده از جاوا اسکريپت در طراحی سایت ، می توان دو متغير رشته ای را با عملگر + به هم اضافه کرد . همچنين برای ايجاد فاصله بين متغيرهای می توان از يک " " به شکلی که در مثال زير آمده است ، استفاده کرد .

< script type="text/javascript" >
  var matn1 = "Welcome to" ;
  var matn2 = "sitedesign-co.com" ;
  var welcome = matn1 + " " + matn2 ;
  document.write (welcome) ;
< /script >     کد
خروجی : Welcome to sitedesign-co.com

ارسال نظر و نظرات ثبت شده