عملگر های And و Or در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از مقالات طراحی سایت ، عملگر And و عملگر Or را آموزش می دهیم.
عملگرها And و Or برای ترکیب شرط ها در دستور Where استفاده می شود.
گاهی اوقات خروجی که ما میخواهیم بایستی چند شرط مختلف داشته باشد . به طور مثال افرادی را میخواهیم که سن بالای 23 سال و مدرک تحصیلی بالای لیسانس داشته باشند . در اين حالت بايستی هر کدام از شرط ها را جداگانه تعريف کرده و سپس آنها را با هم ترکيب کنيم  برنامه هر کدام از شرط ها را بررسی میکند و خروجی را نمایش میدهد.

از عملگر And برای اجرای دستور به شرط های تعیین شده که برای آن درست شده است نیاز دارد.
همچنین در عملگر Or درستی یکی از شرط ها برای ترکیب شرط ها کافی ست.

مثال زیر ترکیب عملگرهای And و Or را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

Select * From Persons
Where ( ( Grade = 16 AND Major = 'Hard Ware' ) OR ( Garde = 12 AND Major = 'SoftWare' ) ) " ;

ارسال نظر و نظرات ثبت شده