عملگر BETWEEN در شرط

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از مجموعه مقالات طراحی سایت و آموزش SQL ،  عملگر Between را برای شما توضیح می دهیم.
از عملگر Between برای انتخاب  اطلاعات بین دو محدوده ی خاص و بین دو مقدار تعیین شده استفااده می شود.از عملگر Between در انواع داده های متنی و عددی می باشد توجه داشته باشید که در داده های متنی بر اساس ترتیب حروف الفبا می باشد.ساختار دستور Between  به صورت زیر می باشد:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name
BETWEEN value1 AND value2

همچنین برای نمایش اطلاعات بین محدوده از این دستور استفاده می شود.

SELECT * FROM Persons
WHERE LastName
BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'

برای نمايش اطلاعات خارج از محدوده تعيين شده از يک عملگر NOT قبل از دستور Between ... And استفاده می شود.

SELECT * FROM Persons
WHERE LastName
NOT BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'

ارسال نظر و نظرات ثبت شده