عملگر Like در SQL

6 / 10
از 5 کاربر

در این قسمت از آموزش SQL ،  عملگر Like را برای شما علاقه مندان و طرفداران طراحی سایت توضیح می دهیم.
از عملگر Like در قسمت شرطی برای الگوی خاص جستجو مورد استفاده قرار می گیرد.ساختار کلی عملگر  Like به صورت زیر می باشد:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name LIKE pattern

مثال : دستور زیر افرادی که شهر آنها با حرف s شروع میشوند را انتخاب مبکند.

SELECT * FROM Persons
WHERE City LIKE 's%'

مثال : دستور زیر افرادی که شهر آنها به حرف s ختم میشوند را انتخاب میکند.

SELECT * FROM Persons
WHERE City LIKE '%s'

مثال : دستور زیر افرادی که شهر آنهاشامل حرف st میباشد را انتخاب میکند.

SELECT * FROM Persons
WHERE City LIKE '%st%'

مثال : دستور زیر افرادی که شهر آنهاشامل حرف st نمیباشد را انتخاب میکند.

SELECT * FROM Persons
WHERE City NOT LIKE '%st%'

ارسال نظر و نظرات ثبت شده