عملگر UNION در دستورات اس کیو ال

1 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش SQL ، عملگر Union را به شما علاقه مندان به طراحی سایت آموزش می دهیم.
در دستور Unoin برای ترکیب و ادغام دو یا چند ستون مختلف از دو یا چند جدول و نشان دادن آن ها در یک ستون مشترک استفاده می کنند.در عملگر Union نوع داده ی ستون های انتخاب شده برای ترکیب باید یکسان باشد.این دستور در هنگام ترکیب فیلدها,در صورت برخورد با مقادیر تکراری آن ها را حذف می کندو از هر مقدار فقط یک نمونه را نشان می دهد.برای غیر فعال کردن این خاصیت (نمایش فیلدهای تکراری) باید از دستور Union All استفاده کرد.

فیلد زیر دستور کلی عملگر Union را نشان می دهد.

SELECT column_name(s) FROM table_name1
UNION
SELECT column_name(s) FROM table_name2

همچنین باکس زیر دستور Union All را نشان می دهد.

SELECT column_name(s) FROM table_name1
UNION ALL
SELECT column_name(s) FROM table_name2

مثالهای زیر کاربرد عملگر Union را در بخش آموزش SQL را نشان می دهد.

SELECT E_Name FROM Employees_Norway
UNION
SELECT E_Name FROM Employees_USA

SELECT E_Name FROM Employees_Norway
UNION ALL
SELECT E_Name FROM Employees_USA
Result

ارسال نظر و نظرات ثبت شده