عناصر figure و figcaption و mark در HTML5

10 / 10
از 1 کاربر

عنصر <figure> و <figcaption> در HTML5

در کتاب ها و روزنامه ها داشتن عناوین (caption) همراه تصاویر رایج است. هدف caption ها، افزودن یک توضیح بصری به یک تصویر است. در طراحی سایت با HTML5، تصاویر و عناوین می توانند با یکدیگر در عناصر <figure> گروه بندی شود.

مثال:

<figure>
<img src="pic_mountain.jpg" alt="The Pulpit Rock" width="304" height="228">
<figcaption>توصیف عکس</figcaption>
</figure>

عنصر <img> معرف تصویر است ، عنصر <figcaption> تعیین کننده عنوان است.

عنصر <mark> در html5

این عنصر در طراحی سایت معرف قسمت هایی از متن است که نشان دار و هایلایت شده است. در حقیقت در طراحی سایت اگر شما قصد مشخص کردن قسمتی از متن ر دارید، می توانید از عنصر <mark> استفاده کنید. باید توجه داشته باشید که کاربرد این عنصر در طراحی سایت با عنصر <strong> متفاوت است و تنها برای مشخص کردن بخشی از متن استفاده می شود.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده