عنصر iframe در html

5 / 10
از 7 کاربر

از iframe برای نمایش یک صفحه وب در داخل یک صفحه دیگر از وب در طراحی سایت استفاده می شود. نحوه ساختار عنصر iframe در html به شکل زیر است که در آن ویژگی src تعیین کننده URL (آدرس وب) صفحه iframe است:

<iframe src="URL"></iframe>

iframe - تنظیم ارتفاع و عرض

از ویژگی ارتفاع و عرض برای مشخص کردن اندازه استفاده می شود. مقدار این صفت ها به طور پیش فرض بر حسب پیکسل بیان می شود اما می توان آنها را بر حسب درصد (برای مثال 80%) نیز بیان کرد.

<iframe src="demo_iframe.htm" width="200" height="200"></iframe>

حذف حاشیه در iframe

به طور پیش فرض iframe دارای حاشیه سیاه رنگ است. به منظور حذف این حاشیه در طراحی سایت ، صفت style را اضافه کنید و از ویژگی border (حاشیه) در CSS استفاده کنید.

<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:none"></iframe>

با استفاده از CSS، شما همچنین می توانید اندازه، سبک و رنگ مرز iframe ها را نیز تغییر دهید:

<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:5px dotted red"></iframe>

از iframe به عنوان یک مقصد برای لینک استفاده کنید.

در واقع در طراحی سایت می توانید از iframe به عنوان یک هدف برای یک لینک استفاده کنید. صفت target یک لینک، به صفت name در iframe برمی گردد:

<iframe src="demo_iframe.htm" name="iframe_a"></iframe>
<p><a href="http://www.w3schools.com" target="iframe_a">W3Schools.com</a></p>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده