عنصر nav و aside در HTML5

10 / 10
از 1 کاربر

از جمله عناصر پرکاربرد در طراحی سایت با ، عنصر <nav> و <aside> در HTML5 هستند. در این بخش در مورد خواص و نقش این تگ ها در طراحی سایت بیشتر توضیح می دهیم.

عنصر<nav> در HTML5

این عنصر معرف مجموعه ای از لینک های ناوبری است. عنصر <nav> برای بلوک های بزرگ لینک های ناوبری تعیین شده است. با این حال الزاما تمام لینک ها در سند نباید در داخل این عنصر قرار بگیرند. به مثال زیر توجه کنید:

<nav>
<a href="/html/">HTML</a> |
<a href="/css/">CSS</a> |
<a href="/js/">JavaScript</a> |
<a href="/jquery/">jQuery</a>
</nav>

عنصر <aside> در HTML5

تگ <aside> تعیین می کند که بخشی از مطالب از محتوایی که در آن قرار گرفته است، جدا شود ( مانند نوار کناری). محتوای کناری باید با محتوای محیط همگام و مرتبط باشد.

مثال:

<p>شرکت طراحی سایت مبنا در زمینه طراحی سایت شرکتی فعال است. </p>

<aside>
<h4>طراحی سایت شرکتی</h4>
<p>طراحی سایت شرکتی نوعی طراحی سایت است که با هدف معرفی محصول و خدمات شرکت پیاده سازی و اجرا می شود.</p>
</aside>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده