فیلد افزایشی خودکار در Sql

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش SQL  در بخش مقالات طراحی سایت ، فیلد افزایشی خودکار در SQL را برای شما توضیح می دهیم.

فیلد Identity در SQL

فیلد identity در SQL به ازاری هر رکوردی که در جدول اضافه می کنیم مقدار دهی می کند و ما نمی توانیم این فیلد را مقدار دهی کنیم.
فیلد Identity دارای دو خصوصیت می باشد که عبارتند از :

Identity Increment
: این فیلد مشخص می کند که مقدار فیلد چندتایی افزایش یابد که این فیلد به طور پیش فرض مقدار ی را نشان می دهد در صورتی که می توان اعداد مثبت و یا منفی را نیز نشان دهد.
Identity Seed : این حالت مشخص می کند که فیلد از چه عددی شروع شود که حالت پیش فرض آن یک می باشد ولی می تواند از اعداد منفی یا مثبت برای شروع استفاده کند.

به طور کل دستور فیلد افزایشی خودکار در SQL به صورت زیر نمایش داده می شود.

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int PRIMARY KEY IDENTITY,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
)

توجه داشته باشید که اگر رکوردهای جدول را با Delete حذف کنیم مقدار آخرین Identity حفظ خواهد شد و درج با عدد بعدی آن صورت می گیرد، اگر بخواهیم بعد از حذف داده ها درج با مقدار Seed تعریف شده صورت گیرد به جای Delete از دستور TRUNCATE table_name استفاده می کنیم، به این ترتیب لاگ هم ذخیره نخواهد شد ، ضمن اینکه سرعت حذف رکوردها بسیار بیشتر است.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده