قالب بندی فایل های XML با XSLT

10 / 10
از 1 کاربر

در مقالات طراحی سایت در این قسمت از آموزش xml ، چگونگی قالب بندی فایل های xml با xslt را برای شما توضیح می دهیم .
xslt یک زبان می باشد و شیوه ای جدا از xml می باشد .یکی از شاخه های استاندارد XSLT  با نام XSL شناخته می شود و وظیفه آن تبدیل یک سند  XML به یک سند XHTML هست. نحوه کار مشابه XSLT هست، با این تفاوت که در اینجا سند XML به سند XML دیگری تبدیل نمی شود، بلکه به کد HTML تبدیل می شود .

<?xml version="1.0" encoding="ISO-XMLXML59-1"?>
<breakfast_menu>
   <food>
      <name>Belgian Waffles</name>
      <price>$5.95</price>
      <description>two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple syrup</description>
      <calories>650</calories>
   </food>
   <food>
      <name>Strawberry Belgian Waffles</name>
      <price>$7.95</price>
      <description>light Belgian waffles covered with strawberries and whipped cream</description>
      <calories>900</calories>
   </food>
   <food>
      <name>Berry-Berry Belgian Waffles</name>
      <price>$8.95</price>
      <description>light Belgian waffles covered with an assortment of fresh berries and whipped cream</description>
      <calories>900</calories>
   </food>
   <food>
      <name>French Toast</name>
      <price>$4.50</price>
      <description>thick slices made from our homemade sourdough bread</description>
      <calories>600</calories>
   </food>
   <food>
      <name>Homestyle Breakfast</name>
      <price>$6.95</price>
      <description>two eggs, bacon or sausage, toast, and our ever-popular hash browns</description>
      <calories>950</calories>
   </food>
</breakfast_menu>

در جدول زیر نیز کد فایل XSLT را نشان داده ایم . توجه داشته باشید ، که این فایل ، قالب و استایل نمایش فایل XML را تعیین می کند . برای آشنایی با نحوه کار و کد این فایل ، توضیخات لازم را بعد از کد قرار داده ایم .

<?xml version="1.0" encoding="ISO-XMLXML59-1"?>
<html xsl:version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <body style="font-family:Arial;font-size:12pt;background-color:#EEEEEE">
      <xsl:for-each select="breakfast_menu/food">
         <div style="background-color:teal;color:white;padding:4px">
         <span style="font-weight:bold"><xsl:value-of select="name"/></span>
      - <xsl:value-of select="price"/>
         </div>
         <div style="margin-left:20px;margin-bottom:1em;font-size:10pt">
           <xsl:value-of select="description"/>
             <span style="font-style:italic">
                <xsl:value-of select="calories"/> (calories per serving)
             </span>
          </div>
      </xsl:for-each>
</body>
</html>

البته XML و XSLT  به عنوان یک استاندارد Syntax خاص خود و قواعد خود را دارند که باید آنها را یاد بگیرید و برطبق آنها کدهای XML و XSLT خود را بنویسید .

ارسال نظر و نظرات ثبت شده