محدودیت Check در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در یکی دیگر از مقالات طراحی سایت ، محدودیت Check را توضیح می دهیم.
از محدودیت Check زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم برای یک فیلد، یک سری محدودیت خاص تعریف کنیم.برای مثال : مقادیر داخل فیلد بایستی حتما بزرگتر از 10 باشد در غیر اینصورت در هنگام ورود اطلاعات، کاربر با خطا مواجه گردد.
توجه داشته باشید که محدودیت check را می توان برای ستون و جدول تعریف کرد.
برای تعریف یک محدودیت Check روی یک ستون از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL CHECK (P_Id>0),
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
)

 برای تعریف یک محدودیت Check  روی چند ستون از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

 CREATE TABLE Persons

 (P_Id int NOT NULL,

  LastName varchar(255) NOT NULL,
  FirstName varchar(255),
  Address varchar(255),
  City varchar(255),
  CONSTRAINT chk_Person CHECK (P_Id>0 AND City='Sandnes')
    )

برای تغییر دادن یک محدودیت Check  روی یک ستون از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

ALTER TABLE Persons
ADD CHECK (P_Id>0)

برای تغییر دادن یک محدودیت Check  روی چند ستون از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT chk_Person CHECK (P_Id>0 AND City='Sandnes')

برای از بین بردن محدودیت Check از دستور زیر استفاده می کنیم:

ALTER TABLE Persons
DROP CHECK chk_Person

ارسال نظر و نظرات ثبت شده